Netto driftsutgifter

Andel netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+590 - [artene(600-895)]), for funksjonene 510, 515, 520, 521-533, 538, 539, 554, 559, 560, 561, 562, 570, 581 og 590, dvs. videregående opplæring og andre fylkeskommunale utgifter til utdanning. Netto driftsutgifter viser driftsutgifter til egen produksjon av tjenesten, kjøp av varer og tjenester fra andre, og overføringer til andre, inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av regnskapsfunksjoner i videregående opplæring = (Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)/(Netto driftsutgifter per regnskapsfunksjon i videregående opplæring)*100 Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. Data fra fylkeskommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner: Netto driftsutgifter per regnskapsfunksjon i videregående opplæring. Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. Data fra fylkeskommuneregnskapet i 1000 kr.