Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere

Indikatoren viser andel samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere, målt samlet hele året (maksimum 2 prosent gjensitting). Samband: En fergestrekning er en strekning mellom to fergekaier der det er lagt til rette for å reise med ferge. Et fergesamband kan ha to eller flere stoppesteder, oftest trafikkert med samme fartøy. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.