Netto driftsutgifter i alt

Netto driftsutgifter i alt. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.