Brutto driftsutgifter til museer

Brutto driftsutgifter til museer (funksjon 760). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.