Brutto driftsutgifter til kultursektoren i alt

Brutto driftsutgifter til kultursektoren i alt. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.