Brutto driftsutgifter til bibliotek

Brutto driftsutgifter til bibliotek (funksjon 740). Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr.