Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier

Indikatoren viser hvor stor andel av de totale driftsutgiftene til fylkesveier (funksjon 722) som brukes til vedlikehold. Netto driftsutgifter: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Vedlikeholdsutgifter: Utgifter ført på kontoklasse 1 (driftsregnskapet) og 3 (investeringsregnskapet) og som omfatter driftsartene lønn (070 i artskontoplanen), vedlikehold (230 i artskontoplanen og materialer til vedlikehold (250 i artskontoplanen). Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).