Bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei av brutto investeringsutgifter til fylkesvei

Indikatoren viser bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei i prosent av brutto investeringsutgifter til fylkesveier i alt. Bompengeinntekter: Annet salg av varer og tjenester, gebyrer (art30) og bompengeinntekter fra bompengeselskap. Brutto investeringsutgifter: De samlede investeringsutgiftene til fylkesveier korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for samferdsel. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).