Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise

Indikatoren viser fylkenes netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane (funksjon 734) i kr per reise. Netto driftsutgifter: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Reise: Antall tilskuddsberettigede påstigninger for buss. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel