Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km

Indikatoren viser fylkenes totale utgifter til drift av fylkesveier i kr per kilometer fylkesvei. Brutto driftsutgifter: Fylkenes totale utgifter. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Fylkesveier: Det samlede fylkesveinettet i fylket. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.