Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km

Indikatoren viser fylkenes totale utgifter til drift av fylkesveier i kr per kilometer fylkesvei. Brutto driftsutgifter: Brutto driftsutgifter viser hvor mye den enkelte tjenesten koster i løpet av et år. Begrepet omfatter de løpende utgiftene til tjenesten inkludert avskrivninger og utlån (f.o.m. 2020), korrigert for sykelønnsrefusjon og mva-kompensasjon. For en detaljert definisjon, se AGD10 i kodeliste https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/259 For å se tall for brutto driftsutgifter AGD10 kan tabell 12163 brukes https://www.ssb.no/statbank/table/12163/ Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Fylkesveier: Det samlede fylkesveinettet i fylket. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.