Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime= (Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager) / (korrigerte oppholdstimer) * 1000. Teller = Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager kontoklasse 1 og 3, funksjonene 201, 211 og 221, art 370. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Korrigerte oppholdstimer i private barnehager. Antall barn 0- 2 år vektes med 2 og 3-6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, 9-16 timer vektes med 13, 17-24 timer vektes med 21, 25-32 timer vektes med 29, 33-40 timer vektes med 37 og 41 timer eller mer vektes med 45. Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år. Datakilde: BASIL.