Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett