Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold

Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold