Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet

Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet