Brutto investeringsutgifter, per innbygger

Indikatoren viser prioritering av nybygging, større utviklingstiltak og andre investeringer for funksjonene 510-590 (videregående opplæring og annen opplæring i regi av fylkeskommunen) per innbygger. Brutto investeringsutgifter omfatter fylkeskommunens utgifter i forbindelse med investeringer i fast eiendom og anlegg innen det enkelte tjenesteområdet. Brutto investeringsutgifter per innbygger = (Brutto investeringsutgifter i alt, videregående opplæring)/(Folkemengde i alt)*1000 Teller: Brutto investeringsutgifter. Kontoklasse 0, for funksjonene 510-590, artene [(010..501) - (690)] + kontoklasse 4, for funksjonene 510-590, artene [(010..500,) - (690, 901)] Nevner: Antall innbyggere pr. 31.12. Data fra SSBs befolkningsstatistikk.