5.3 Overføringsinntekter med og uten krav til motytelse eksklusive konserninterne transaksjoner

Begrepet viser (fylkes-)kommunens overføringsinntekter med og uten krav til motytelse, dvs. både refusjoner for utført tjeneste og overføringer. Interne transaksjoner mellom (fylkes-)kommunen og egne (fylkes-)kommunale foretak og inter(fylkes-)kommunale selskaper og samarbeider inngår ikke i definisjonen. Begrepet brukes på tjenesteområdene (vises på enkeltfunksjon og på tjenesteområde) og omfatter refusjoner og overføringsinntekter som regnskapsføres direkte på tjenestene. Hovedinntektskildene rammetilskudd og skatteinntekter etc. omfattes ikke.