Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune

Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune viser gjennomsnittlig antall konsultasjoner per person på kommunenivå. Beregning: Antall fastlegekonsultasjoner / middelfolkemengdebefolkningen i alt = Fastlegekonsultasjoner per person Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune sier noe om bruken og behovet til alle bosatte for fastlegetjenesten i den aktuelle kommunen. Den bør sees i sammenheng med indikatoren "Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune" og indikatorer knyttet til fastlegeliste publisert i samme statistikkbanktabell. Konsultasjon: En konsultasjon innebærer et fysisk møte mellom lege og pasient og at legen foretar en utredning. I små kommuner med få leger, der noen leger ikke registrerer refusjoner elektronisk vil tallene være ekstra sårbare, og gi lavere tall enn det faktiske antall konsultasjoner. Datakilde er Helsedirektoratets KUHR-data(Kontroll og utbetaling av refusjoner). For mer informasjon om definisjoner, se i om statistikken til allmennlegetjenesten SSBs nettsider:(http://www.ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj/aar).