Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer

Indikatoren angir gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegelistene, inkl. antall kommunale timer (f120, f232, f233, f253) av fastleger, omgjort til antall pasienter (full stilling tilsvarer 37,5 timer (1 årsverk) eller 1500 pasienter). Data gjelder pr. 31.12 og hentes fra: Helsedirektoratets Fastlegeregister:"Antall pasienter på fastlegeliste" "antall FL-avtaler" "Antall fastlegelister uten lege" KOSTRA skjema 1, del 2, pnkt 2-1: "Næringsdrivende leger med fastlegeavtale" Beregning: ( ("Antall pasienter på fastlegeliste")+ ("Årsverk til kommunalt arbeid av fastleger")*1500) /( ("antall FL-avtaler")-("Antall fastlegelister uten lege") )