Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år

Indikatoren viser driftskostnader til kommunale kulturskoler (funksjon 383) per innbygger 6-15 år (målgruppen), etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie (ubundne) inntekter. Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler (f383) per innbygger 6-15 år = Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler / Antall innbyggere 6-15 år * 1000. Teller = Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner = Antall innbyggere 6-15 år i kommunen per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Kommunenes kulturskoletilbud for barn og unge er hjemlet i opplæringsloven (§ 13- 6). Målgruppen er elever i grunnskolealder, men kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper.