Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev

Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon av kulturskoletilbud (funksjon 383) per elev. Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes videreformidling av utgifter/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i kommunens kulturskoletilbud viser enhetskostnaden ved kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitetsindikator. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev = Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler / (Antall elever i kommunens kulturskole, i fjor * 7/12) + (Antall elever i kommunens kulturskole * 5/12) * 1000. Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 383. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner = Antall elever i kommunens kulturskole. Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er antall kulturskoleelever i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.