Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev

Indikatoren viser kommunenes brutto driftsutgifter til kulturskoletilbud (funksjon 383) per elev. Brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved egen tjenesteproduksjon + kjøp av tjenester fra andre og overføringer til andre til kulturskoletilbud, inkludert avskrivninger og korrigert for dobbeltføringer som skyldes videreformidling av utgifter/internkjøp mv. (Alle elever fra kommunen som får et kulturskoletilbud er regnet med, uavhengig av hvilken kommune de får tilbudet i.) Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev = Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler / Antall elever fra kommunen i kulturskoler * 1000. Teller = Brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene [(010-480)+590-(690,710,729,790)], funksjon 383. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner = Antall elever fra kommunen i kulturskole. Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).