Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter

Besøk i året i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år. Antall gjennomsnittlig besøk i fritidssenter per dag/kveld * Dager åpent per uke i gjennomsnitt * Uker åpent årlig i gjennomsnitt / Antall innbyggere 6-20 år * 1000. Data i telleren er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger". Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.