Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter

Indikatoren viser fri egenkapital til driftsformål i prosent av driftsinntektene. Fri egenkapital drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og regnskapsmessig merforbruk. Disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig merforbruk på under 5 pst av driftsinntektene isolert sett er en indikasjon på begrenset økonomisk handlefrihet. Korrigert disposisjonsfond på mellom 5 og 8 pst av inntektene representerer moderat økonomisk handlefrihet, mens korrigert disposisjonsfond over 8 pst representerer større grad av økonomisk handlefrihet.

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter = (fri egenkapital drift/ brutto driftsinntekter) * 100
Teller = fri egenkapital drift er kontoklasse 2 og 5, kapittel 56 alle sektorer minus kapittel 5900 alle sektorer. Data er hentet fra (fylkes-)kommunens balanse og i balansene til (fylkes-)kommunale foretak (KF/FKF), inter-(fylkes-)kommunale selskaper (IKS )og -samarbeider og lånefond.
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..890,920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (380, 480, 600..770, 800..877, 890, 920). Data er hentet fra (fylkes-)kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale samarbeider og inter(fylkes-)kommunale selskaper (IKS).

Frem til og med regnskapsåret 2019 ble regnskapsmessig mindreforbruk tillagt verdien av disposisjonsfond før man trekker fra merforbruket.