Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter

Variabelen gir en indikasjon på hvor mye av fylkeskommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene. Dersom renteeksponeringen er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av driftsinntektene. Variabelen kan gi en indikasjon på hvor sårbar fylkeskommunen vil være for endringer i rentenivået.

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter = (netto renteeksponering/brutto driftsinntekter)*100.
Teller = Netto renteeksponering er netto lånegjeld minus beregningsgrunnlaget for statlig rentekompensasjon for investeringer innen samferdsel og skole, minus likviditet som ikke er lånefinansiert.
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser - totale utlån - ubrukte lånemidler.
Likviditet som ikke er lånefinansiert er kasse og bankinnskudd + sertifikater + obligasjoner + derivater – kassekredittlån – ubrukte lånemidler.
Nevner = fylkeskommunens totale brutto driftsinntekter.
Regnskapsdataene er hentet fra fylkeskommunens konsoliderte balanse- og bevilgningsregnskap. Data for beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonsordningene er innhentet fra Husbanken.
Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen fylkeskommunen som juridisk enhet, dvs. balanse- og bevilgningsregnskapene for fylkeskassen, fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.