Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Langsiktig gjeld er knyttet til finansiering av investeringer gjennom opptak av lån med lenger nedbetalingstid enn 1 år. Gjelden er knyttet til formålene i §§ 14-15 til 14-17 i kommuneloven. Beregningen omfatter ikke pensjonsforpliktelser.

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter = (langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser/brutto driftsinntekter)*100. abr> Teller = langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser er kontoklasse 5, kapitlene (41, 42, 43, 45, 46, 47) alle sektorer.
Nevner = brutto driftsinntekter er kontoklasse 3 (konsolidert driftsregnskap) , alle funksjoner (100..899), artene (600..895).
Data er hentet fra fylkeskommunens konsolidert balanse- og bevilgningsregnskap.
Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen fylkeskommunen som juridisk enhet, dvs. balanse- og bevilgningsregnskapene for fylkeskassen, fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.