Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkketallet viser arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen. Premieavvik er trukket ut av kortsiktige fordringer (positivt avvik)/kortsiktig gjeld (negativt avvik). I det finansielt orienterte kommuneregnskapet vises endringen i arbeidskapital som endringen i anvendelse av midler minus anskaffelse av midler.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter = (arbeidskapital ex. premieavvik/brutto driftsinntekter)*100
Teller = kontoklasse 5, kapitlene for omløpsmidler (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) alle sektorer minus kapitlene for kortsiktig gjeld (31, 32, 33, 34, 35) alle sektorer.
Nevner = kontoklasse 3 (konsolidert driftsregnskap), alle funksjoner (100..899), artene (600..895)
Data er hentet fra fylkeskommunens konsoliderte balanse- og bevilgningsregnskap.
Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen (fylkes-)kommunen som juridisk enhet, dvs. balanse- og bevilgningsregnskapene for fylkeskassen, fylkeskommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.