Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer

Nøkkeltallet beskriver hvor stor del av (fylkes)kommunens investeringer som finansieres med egenkapital. Det vil si den andelen av investeringene som ikke er lånefinansiert. Høy egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjetter. Aktuelle finansieringskilder er statlige tilskudd, salg av fast eiendom og bruk av tidligere oppsparte midler avsatt på fond. Begrepet defineres som brutto investeringsutgifter minus bruk av lån. Videreformidling av lån til opprettholdelse av egen bolig inngår ikke i definisjonen.

Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto investeringsutgifter = (egenfinansiering av investeringene/brutto investeringsutgifter)*100.
Teller = Brutto investeringsutgifter minus bruk av lån.
Brutto investeringsutgifter er kontoklasse 0 (investeringsregnskapet (fylkes-)kommuner), alle tjenestefunksjoner (100..790), artene (010..501) + kontoklasse 4 (investeringsregnskapet KF/FKF/IKS), alle tjenestefunksjonene (100..790), artene [(010..500) - (901)].
Bruk av lån er kontoklasse 0 og 4 (investeringsregnskapet), alle funksjoner (100..899), art (910), minus funksjon 283, art 910.
Nevner = brutto investeringsutgifter er kontoklasse 0 (investeringsregnskapet (fylkes-)kommuner), alle tjenestefunksjoner (100..790), artene [(010..501)] + kontoklasse 4 (investeringsregnskapet KF/FKF/IKS), alle tjenestefunksjonene (100..790), artene [(010..500) - 901].
Data er hentet fra (fylkes-)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes-)kommunale foretak (KF/FKF), inter(fylkes-)kommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

NB! Videreformidling av lån til bolig er tatt ut av definisjonen til publiseringen 16. mars 2020. Endringen gjelder for alle årgangene.