Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser (fylkes)kommunens brutto investeringer i prosent av brutto driftsinntekter.
Forholdstallet kan antyde noe om fremtidig belastning på driftsbudsjettet gjennom avdrag og renter, for den delen av investeringene som er lånefinansiert. Nivået på investeringene varierer veldig fra år til år ut fra lokale behov og nasjonale prioriteringer, og dataene er vanskelig sammenlignbare.

Brutto investeringer i prosent av brutto driftsinntekter = (brutto investeringer/ brutto driftsinntekter) * 100.
Teller = brutto investeringsutgifter er kontoklasse 0, funksjonene 100..790 artene (010..501), og kontoklasse 4, funksjonene 100..790, artene [(010..500) - (901)].
Nevner = totale brutto driftsinntekter er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..890,920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (380, 480, 600..770, 800..877, 890,920).
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).