Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunen.
Variabelen omfatter årets merforbruk i driftsregnskapet. Merforbruk skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter = (årets merforbruk i driftsregnskapet/ brutto driftsinntekter)*100.
Teller = årets merforbruk i driftsregnskapet er kontoklasse 1 og 3, funksjon 899, art 980.
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS).
Nevner = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..890,920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (380, 480, 600..770, 800..877, 890,920).
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS).
Frem til og med 2019 var det anledning til å avslutte driftsregnskapet med et mindreforbruk (overskudd).
Variabelverdi med negativ fortegn viser merforbruk i driftsregnskapet dette året. Variabelverdi med positivt fortegn viser mindreforbruk (aktuelt for årene til og med 2019).