Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunen. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt (fylkes)kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekte= ((brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger) / brutto driftsinntekter) * 100.
Teller = Brutto driftsresultat er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(600..670, 700..890,920 ) - (010..480, 520, 590)]. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(900+901+905+909+921) - (500+501+509+510+511+521)]. Motpost avskrivinger er kontoklasse 1 og 3, funksjon 860, art 990.
Nevner = totale brutto driftsinntekterer kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..890, 920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (380, 480, 600..770, 800..877, 890, 920).
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).