Frie inntekter per innbygger

Nøkkeltallet viser (fylkes)kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt, og rammetilskudd defineres som frie inntekter. Disse kan (fylkes)kommunene kan disponere uten andre bindinger enn de i gjeldende lover og forskrifter.

Frie inntekter i kroner per innbygger = (frie inntekter/ antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner.
Teller = skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt er kontoklasse 1, funksjon 800, artene 870+877. Rammetilskudd er kontoklasse 1, funksjon 840, art 800.
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12.
Data er hentet fra kommuneregnskapet og SSBs befolkningsstatistikk.