Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter

Variabelen gir en indikasjon på hvor mye av (fylkes)kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene. Dersom renteeksponeringen er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av driftsinntektene. Variabelen kan gi en indikasjon på hvor sårbar (fylkes)kommunen vil være for endringer i rentenivået.

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter = (netto renteeksponering/brutto driftsinntekter)*100.
Teller = Netto renteeksponering er netto lånegjeld minus kalkulatoriske rentekostnader for vann, avløp og renovasjon, dividert med en kalkylerente (for kommunene), minus beregningsgrunnlaget for statlig rentekompensasjon for investeringer innen samferdsel, eldreomsorg og psykisk helse, skole og kirke, minus likviditet som ikke er lånefinansiert.
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser - totale utlån - ubrukte lånemidler.
Kalkulerte rentekostnader fra KOSTRA-skjema 23 for hhv. vann, avløp og renovasjon, der summen er dividert med kalkylerenten. Beløpet viser dermed bokført verdi på VAR-anleggene, der kalkulatoriske renter og avskrivninger blir dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne.
Likviditet som ikke er lånefinansiert er kasse og bankinnskudd + sertifikater + obligasjoner + derivater – kassekredittlån – ubrukte lånemidler.
Nevner = (fylkes-)kommunens totale brutto driftsinntekter.
Regnskapsdataene er hentet fra balanseregnskapet til (fylkes) kommunen og til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) samt balanseregnskapene fra lånefond. Data for kalkulatoriske rentekostnader VAR er hentet fra KOSTRA-skjema 23 (selvkostanlegg). Kalylerente er hentet fra Norges Banks nettsider. Data for beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonsordningene er innhentet fra Husbanken.
Fullstendig beskrivelse og tekniske definisjoner finnes i KLASS, se Offentlig sektor, KOSTRA, Kodeliste for KOSTRA regnskapsarter.