Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

Indikatoren viser (fylkes-)kommunens langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter.
Ordinære renter og avdrag på lån (til investeringer) skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. Pensjonsforpliktelser inngår ikke, da disse er knyttet til (fylkes-)kommunen som arbeidsgiver og ikke til gjelden som vedrører investeringene.

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter = (langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser / brutto driftsinntekter) * 100.
Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (41,42,43,45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41,42,43,45,46), alle sektorer + kapitlene (41,42,43,45,46), alle sektorer i lånefond.
Data er hentet fra (fylkes-)kommunens balanseregnskap og balanseregnskapene til (fylkes-)kommunale foretak (KF/FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), samt lånefond for kommunene Oslo, Drammen og Bergen samt (Sør-)Trøndelag fylkeskommune.
Nevner = totale brutto driftsinntekter er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..890,920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (380, 480, 600..770, 800..877, 890,920).
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes-)kommunale foretak (KF/FKF), inter(fylkes-)kommunale samarbeider og inter(fylkes-)kommunale selskaper (IKS).