Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunen. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for (fylkes)kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter = (omløpsmidler ex. premieavvik, konsern - kortsiktig gjeld ex. premieavvik) / brutto driftsinntekter) * 100.
Teller = Omløpsmidler ex. premieavvik er kontoklasse 2, kapittel (10..18), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,15,17,18) alle sektorer + kapitlene (10,13,15,18), alle sektorer i lånefond. Kortsiktig gjeld ex. premieavviker kontoklasse 2, kapittel (31,32,34,35), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32,34,35), alle sektorer + kapitlene 32 og 34, alle sektorer i lånefond.
Data er hentet fra (fylkes)kommunes balanseregnskap og balanseregnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), samt lånefondsbalansene fra kommunene Oslo, Drammen og Bergen. >br> Nevner = totale brutto driftsinntekter er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..890,920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (380, 480, 600..770, 800..877, 890,920)
Data hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (F/KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).