Kommunens egenfinansiering av SFO

Variabelen omfatter utgiftene til kommunal egenproduksjon (korrigerte brutto driftsutgifter) minus det andre betaler, som foreldrebetaling og statlige tilskudd og refusjoner. Kommunens egenfinansiering av SFO er kontoklasse 1 og 3, funksjon 215, artene [(010..285,429,590)-(600,690,700,710,729)] Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).