Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern. Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 215) /(Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 215. Nevner = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), alle tjenestefunksjoner. Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).