Netto driftsutgifter til SFO per innbygger

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger = (Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud)/(Antall innbyggere)*1000 Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjonen 215. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall innbyggere per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Utgifter til lokaler føres på funksjon 222 ("Skolelokaler"), med unntak av tilfeller der SFO er lokalisert til barnehage. Utgifter kommer da fram på funksjon 221 ("Førskolelokaler og skyss").