Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år = (Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud)/(Antall innbyggere 6-9 år)*1000 Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 215. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall innbyggere 6-9 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.