Netto driftsutgifter til SFO

Variabelen omfatter de løpende utgiftene til tjenesten, både for tjenestene kommunen produserer selv og det ev. andre produserer på vegne av kommunen, minus de direkte inntektene til tjenesten, som foreldrebetaling og statlige tilskudd. Netto driftsutgifter til SFO er kontoklasse 1 og 3, funksjon 215, artene [(010..480,590)-(600..895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).