Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per kommunale bruker. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon. Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per kommunale bruker=(Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO)/Antall elever i kommunal SFO, vektet)*1000 Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 215 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall barn i kommunale SFO, (GSI, felt d704) Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er tallet for elever i SFO i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.