Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO

Variabelen omfatter lønns- og sosiale utgifter, innkjøp av varer og tjenester som inngår i den kommunale tjenesteproduksjonen, samt mva-utgift og avskrivninger. Det korrigeres for dobbeltføring av fordelte utgifter og kompensasjon for merverdiavgift. Tjenester som andre (private, andre kommuner/fylkeskommuner/staten) produserer på vegne av kommunen inngår ikke i definisjonen. Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO er kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), funksjon 215, artene [(010..285, 429, 590) minus (690, 710, 729)] Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).