Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215)), per kommunale og private bruker. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon + kjøp av tjenester fra andre til SFO per bruker. Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per bruker = (Brutto driftsutgifter til SFO)/Antall elever i kommunal og privat SFO, vektet)*1000 Teller = Brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-480)+590-(690,710,729,790)], funksjon 215 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall barn i kommunal og privat SFO, (GSI, felt d704) Pga. elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er tallet for elever i SFO i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.