Brutto driftsutgifter til SFO

Variabelen omfatter kommunens utgifter til lønn og sosiale utgifter, innkjøp av varer og tjenester som inngår i den kommunale tjenesteproduksjonen, samt mva-utgift og avskrivninger. Det korrigeres for dobbeltføring av fordelte utgifter og kompensasjon for merverdiavgift. Tjenester som andre (private, andre kommuner/fylkeskommuner/staten) produserer på vegne av kommunen inngår også. Brutto driftsutgifter til SFO er kontoklasse 1, funksjon 215, artene [(010..480,590)-(690,710,729)] og kontoklasse 3, funksjon 215, artene [(010..370,400..470,590)-(690,710,729,775,780,880,895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).