Lærere

Andel personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler av sysselsatte totalt i videregående opplæring. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Nevner: Antall sysselsatte totalt i videregående opplæring. Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV A-ordningen.