Korrigerte brutto driftsutgifter per elev

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev. Den viser kommunens egen tjenesteproduksjon i grunnskolesektor, per elev. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev = (Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 202, 215, 222, 223 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) Data til teller er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem, utvalg kommunale og interkommunale. Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.