Lærere

Andel lærere i grunnskolen. Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler, heltid. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Data er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.