Årsverk i brukerrettede tjenester

Avtalte årsverk for personell i brukerettet tjeneste. Omfatter sysselsatte registrert på funksjon 234 (Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.), funksjon 253 (Helse- og omsorgstjenester i institusjon) og funksjon 254 (Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende), ekskludert adm/øk og servicefunksjoner. Datakilde: SSBs sysselsettingsregister.