Institusjon - beboere på tidsbegrenset opphold

Personer innskrevet på tidsbegrenset opphold i institusjon pr 31.12., med følgende tjenester: 8 Avlastning i institusjon, 18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling, 19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering, 20 Tidsbegrenset opphold - annet (nummer henviser til IPLOS tjenestenummer). Gjelder sykehjem, aldershjem, barneboliger eller avlastningsboliger. Beboere med øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD eller i institusjon for personer med rusproblemer er ikke inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.