System for brukerundersøkelser i institusjon

Definisjon av indikatoren Om kommunen har system for brukerundersøkelser innen institusjoner Begrepsavklaringer Brukerundersøkelser: Brukerundersøkelse defineres som en undersøkelse gjennomført blant tjenestemottakere eller deres pårørende for å kartlegge deres vurdering av tjenestetilbudet. Slike undersøkelser bygger vanligvis på et intervju/samtale basert på et standardisert spørreskjema i institusjoner eller ved skriftlig besvarelse av spørreskjema for hjemmetjenesten. Brukerundersøkelser gjennomføres uavhengig av tjenestetilbyders eier- eller driftsform. Kriterier for å svare ja a) Kravene til system jf. KOSTRA-veiledning må være tilfredsstilt, se veiledning KOSTRA-skjema 4 Helse- og omsorgstjenster - samleskjema. b) De organisatoriske enhetene som har gjennomført brukerundersøkelser, må representere mer enn halvparten av alle mottar tjenester innen institusjon. (En organisatorisk enhet utgjøres av det laveste nivå med et selvstendig lederansvar.) c) Brukerundersøkelsene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste tre år på rapporteringstidspunktet. (Oslo leverer samlet for alle bydeler) Datakilde: KOSTRA skjema 4 punkt 2.