Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra høyskole/universitet

Avtalte årsverk for personell med relevant fagutdanning fra høyskole/universitet, registrert på funksjon 234 (Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser), funksjon 253 (Helse- og omsorgstjenester i institusjon) og funksjon 254 (Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende), ekskludert adm./øk. og servicefunksjoner. Denne mellomregningen bør brukes i forbindelse med tjenestedata. I forhold til regnskapsdata, bør "Omsorgstjenestene i alt" i tabell 11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk , etter utdanning brukes. Datakilde fom. 2015-årgangen er i hovedsak a-ordningen, som erstattet Aa-registeret. Informasjon om utdanninger hentes fra Helsedirektoratets helsepersonellregister og SSB utdanningsdatabase.